HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI
İdari ve Mali İşler Dairesi, TS EN ISO:9001-2008
Kalite Yönetim Sistemi
Ana Sayfa | KYS Terimler Sözlüğü | Duyurular | SSS | İletişim | Hızlı Erişim | HTYS
Sitede Ara...
Güncel...
Bugüne Kadar...
Ziyaretçi Adedi: 597099
Sayfa Gösterimi : 887044
Bugün...
Ziyaretçi Adedi: 208
Sayfa Gösterimi : 208

SİVİL SAVUNMA HİZMETLERİ

 

Sivil Savunma Planının Hazırlanması

 • 7126 Sayılı Sivil Savunma Kanunu ve Daire ve Müesseseler için Sivil Savunma İşleri Klavuzu kapsamında, Hazine Müsteşarlığında Sivil Savunma Hizmetlerini tespit, koordine ve planlaması için Hazine Müsteşarı başkanlığında her birim amirinden oluşan bir Sivil Savunma Komisyonu kurulur. Bu komisyon tarafından Hazine Müsteşarlığı Sivil Savunma Planı hazırlanır. Hazine Müsteşarlığı makamı tarafından onaylanan Sivil Savunma Planı, Başbakanlık ve Ankara Valiliği'ne gönderilir.
 • Sivil Savunma Komisyonu Sivil Savunma Planının hedef, amaç ve alınacak tedbirleri saptar. Buna göre İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığınca klavuzdaki formata uygun plan hazırlanır.  Sivil Savunma Planı her yıl Ocak ayında güncellenir.

Alarm Tedbirleri

 • Bakanlar Kurulunun 28.10.1993 tarih ve 4965 Sayılı Milli Alarm Sistemi Yönetmeliği ve Başbakanlığın 18.10.2004 tarih ve 553 Sayılı Milli Alarm Sistemi Yönergesi gereğince; Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Alarm Tedbirleri İlanında Yapılacak  Faaliyetler Formu hazırlanır.
 • Müsteşarlığımızda anılan Form İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığınca hazırlanır. Başkanlıkça hazırlanan Form Müsteşarlık Makamının imzası ve Başbakanlığın onayından sonra Müsteşarlık Uygulama Talimatı ile tüm merkez birimlerine gönderilir.
 • Müsteşarlığımız taşra teşkilatı ve bağlı kuruluşları bu talimata uygun olarak kendi Alarm Tedbirleri İlanında Yapılacak Faaliyetler Formunu hazırlayıp Mülki Amirliğe onaylatırlar.
 • Alarm Tedbirleri Uygulamasında doğacak görüş ve öneriler her yıl Eylül ayı sonuna kadar İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığına bildirilir.

Tatbikatlar

 • Başbakanlık Tatbikatlar Yönergesi kapsamında icra edilen Nato ve Mili Tatbikatlar MGK Genel Sekreterliğince organize edilir.
 • Sekreterlikce, ilgili Bakanlık, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına bir yazı ile tatbikat duyurusu yapılır. Duyuruda; tatbikatın adı, kapsamı, tatbikatın hedefleri ve tatbikat hazırlık toplantılarına ilişkin açıklamalarda bulunur.
 • Müsteşarlığımızda anılan tatbikatların koordinesi İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığınca gerçekleştirilir. Tatbikatlarda Müsteşarlığı temsil edecek personel tatbikat kanununa göre ilgili birimlerden (Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü, Sigortacılık Genel Müdürlüğü, Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğü, Ekonomik Araştırmalar Genel Müdürlüğü gibi) tespit edilerek MGK Genel Sekreterliğine bildirilir.
 • Tatbikatlarda ve kriz durumlarında, Kriz Yönetim Merkezi Yönergesi gereğince Ekonomik Araştırmalar Genel Müdürü Kriz Başkanıdır. Tatbikat süresince Kripto Odası ve Kriz Merkezi açık tutulur. Tatbikatın icrasında Müsteşarlığımız temsilcisi, Müsteşarlığımız görev alanı çerçevesinde alınacak karar ve uygulamalara katkı sağlar.
 • Tatbikat sonunda Sekreterlikce Tatbikat Sonuç Raporu yayınlanır ve tüm katılımcı Bakanlık, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına gönderilir.

Sivil Savunma ve Koruyucu Güvenlik Denetlemeleri

 • Başbakanlık Seferberlik ve Savaş Hazırlıkları Hali ile Sivil Savunma ve Koruma Güvenlik Denetleme Yönergesi gereğince; hazırlanan Müsteşarlığımız Koruyucu Güvenlik Denetleme Yönergesinin amacı; Müsteşarlık Merkez Teşkilatı ile bağlı kuruluş ve Taşra Teşkilatında Sivil Savunma ve Koruyucu Güvenlik hizmetlerinin barışta ve savaşta uygulanmasının yeterli olup olmadığını, mevzuat açısından yerinde görmek ve çalışmaları kontrol etmek,  yapılacak denetleme yöntemlerini belirlemek ve standartı sağlamaktır.
 • Yönerge gereğince; Denetleme Kurulu İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığında görevli personelden oluşur. Gerektiğinde diğer birimlerden personel ile takviye edilir.
 • Oluşturulan Denetleme Kurulu anılan Yönerge gereğince Müsteşarlık Merkez ve Taşra Teşkilatı ile bağlı kuruluşlarını yılda bir kez haberli olarak, Yönergede belirlenen Sivil Savunma ve Koruyucu Güvenlik Hizmetleri konularında denetler.
 • Denetlemeler sonucunda hazırlanan Denetleme Sonuç Raporu 15 gün içinde Makama sunulur. Raporun birer örneği denetlenen birimlere ve yıl sonunda Başbakanlığa gönderilir.

Kriz Merkezi Yönergesi

 • Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi Yönetmeliği ve Yönergesi gereğince Hazine Müsteşarlığı Kriz Merkezi Yönergesi hazırlanır. Kriz hallerinde faaliyet gösterecek olan Hazine Müsteşarlığı Kriz Merkezi Yönergesinde; Merkezin teşkilatlanması, tertiplenmesi, çalışma usulleri, görev ve sorumlulukları belirlenir.
 • Hazine Müsteşarlığı Kriz Merkezi, kriz hallerinde Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi organlarında görev alacak olan Müsteşarlık personelini belirlemekten ve gerektiğinde hazır bulundurmaktan ve direktif verildiğinde, Milli ve Nato Tatbikatlarına katılmaktan sorumludur. Tatbikatlarda Kod İşlem Görevlisi ve Kripto Kleransı alacak personel için Güvenlik Soruşturması yaptırılır ve sonuçlar MGK Genel Sekreterliğine gönderilir.
 • Yönerge, Hazine Müsteşarlığının Uygulama Talimatı Başbakanlığa, Devlet Bakanlığına(Hazine Müsteşarlığından sorumlu) MGK Genel Sekreterliği ile tüm Merkez Birimlerine, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğüne gönderilir.
 • Her yıl MGK Genel Sekreterliğince yapılan tatbikatlarda bu Yönergenin uygulaması yapılır. Görülen eksiklikler ve öneriler doğrultusunda Yönerge güncellenir.
 • Hazine Müsteşarlığı Kriz Yönergesinin uygulamasından Ekonomik Araştırmalar Genel Müdürlüğü sorumlu kılınmıştır.

Askerlik Sevk Tehir İşlemleri 

 • Müsteşarlığımızda göreve başlayan Hazine Uzman Yardımcıları, Hazine Kontrolör Yardımcıları ve Sigorta Denetleme Uzman Yardımcılarının yeterlilik sınavına girebilmelerine imkan sağlamak amacıyla askerlikleri 17 Ekim 2009 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan M.S.B. Sevk Tehiri İşlemleri Yönetmeliği gereğince tehir edilebilmektedir. Yine Müsteşarlığımızda görevli anılan personelin hizmetine ihtiyaç duyulması halinde bir yıl süre ile askerlikleri tehir edilebilmektedir. Ayrıca Yüksek Lisans (Master) , İhtisas ve doktora ögrenimine başlayan personelin askerlikleri anılan Yönetmelik kapsamında tehir edilebilmektedir.  
 • Müsteşarlığımızda göreve başlayan yukarıda belirtilen personelin; Askerlik Durum Belgesi, Diploma ve Nüfus Cüzdanı suretleri ile bağlı oldukları birimlerine bir dilekçe ile başvurmaları ve Birimlerinin uygun görüşlü iç yazılarını İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığına göndermeleri ile  MSB ASAL Daire Başkanlığına anılan personelin sevk tehirinin yapılması için Müsteşarlıkça teklifte bulunulur. ASAL Dairesi Başkanlığından gelen cevabi yazı ilgili birimce personele tebliğ edilir.

Personel Ertelemeleri

 • Seferberlik ve Savaş Hallerinde faaliyetlerinin kesintiye uğraması genel hayatı ve Silahlı Kuvvetleri destekleyen Milli Harp gücünü olumsuz etkileyecek Kamu Kurum ve Kuruluşlarının çalışmalarının aksatılmadan devamını sağlamak amacı ile Erteli kadrolarda çalışan çağ içi personelin (3) ay süre ile silah altına alınması Yedek Personel Erteleme Yönetmeliği gereğince geçici olarak geri bırakılır. Gerekli görülmesi halinde bu süre M.S.B. görüşü ile uzatılabilir.

Sivil Savunma Servis Eğitimleri      

 • 7126 Sayılı Sivil Savunma Kanunu gereğince servis eğitimleri yılda 15 saati geçmemek üzere planlanır. Sivil Savunma Planında oluşturulan Sivil Savunma Servislerinin eğitimleri Müsteşarlık Eğitim Yönergesi kapsamında Personel Dairesi Başkanlığının koordinesi ile kurum içi personelden faydalanmak veya hizmetin satın alınması sureti ile yürütülür.

#1984

Güncelleme Notu:

 

Sayfa başına git...
T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı
İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı
kys@hazine.gov.tr
Telefon: (312)-204 68 62 / 204 64 05 Faks : (312)-204 62 96